Wyniki przeprowadzonego przez…

Wyniki przeprowadzonego przez FRA badania dotyczącego przemocy wobec kobiety zostały opracowane w oparciu o rozmowy z 42000 kobiet ze wszystkich 28 państw członkowskich UE, przy czym w każdym państwie członkowskim przeprowadzono średnio 1500 rozmów. Respondentki zostały wybrane metodą doboru losowego. Wyniki badania są reprezentatywne dla doświadczeń i opinii kobiet w wieku od 18 do 74 lat żyjących w UE. Standardowe rozmowy przeprowadzane w ramach badania obejmowały pytania dotyczące przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej, wiktymizacji w dzieciństwie, molestowania seksualnego i prześladowania, w tym także za pośrednictwem nowych środków przekazu, takich jak internet. Kobiety zostały poproszone o podzielenie się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z różnymi formami przemocy oraz o określenie, jak często doświadczały konkretnych rodzajów przemocy i jaki wpływ takie akty przemocy wywarły na ich życie. https://rownosc.info/bibliography/research/violence-against-women-an-eu-wide-survey-main-resu

#bekazlewactwa #polska #swiat